دانلود فایل با عنوان مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA

محقق گرامی فایل مورد نظر در مورد مبانی نظری ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.
کلمات کلیدی:ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,ارزیابی عملکرد سازمانی چیست,ارزیابی عملکرد سازمان چیست,ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد شهرکهای صنعتی,مبانی نظری ارزیابی عملکرد,پیشینه تحقیق ارزیابی عملکرد,
دانلود مبانی نظری پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی سیستم های اقتصادی-اجتماعی

ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی Neuro-DEA


هدف از این پژوهش ارزیابی عملکرد سازمانها با مدل ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی Neuro-DEA بصورت کامل و جامع و با منابع جدید می باشد

چکیده

توسعه شهرک های صنعتی یک سیاست مهم در بسیاری از کشورها می باشد زیرا پیشرفت این شهرک ها منجر به تقویت صنعت و اقتصاد کشور می گردد. شناخت آماری و رتبه بندی شهرک ها و نواحی صنعتی برای بهبود توسعه صنایع ضروری می باشد. لذا در این پژوهش کارایی 25 شهرک صنعتی واقع در استان مازندران با استفاده از مدل DEA ، CCR خروجی-محور و همچنین رتبه ی هر یک از واحدهای کارا با استفاده از مدل AP در سال 90 و 91 محاسبه گردیده است. سپس با استفاده از روش ترکیبی تحلیل پوششی داده ها و شبکه های عصبی مصنوعی(ANN) ، یک شبکه عصبی مصنوعی به جهت توانایی آن در پیش بینی و تحلیل کارایی و رتبه بندی واحد ها در سال 91 به کار گرفته شده است. در نهایت مقایسه ای میان دو روش در سال 91 انجام شده است.

مقدمه

در سالهای اخیر در اغلب کشورهای جهان برای ارزیابی عملکرد نهادها و دیگر فعالیت های رایج در زمینه های مختلف، کاربرد های مختلفی از تحلیل پوششی داده ها (DEA) دیده شده است. علت مقبولیت گسترده تر روش DEA نسبت به سایر روش ها، امکان بررسی روابط پیچیده و اغلب نامعلوم بین چندین ورودی و چندین خروجی است که در این فعالیت-ها وجود دارد. [1] در سال 1957 فارل با استفاده از روشی مانند اندازه گیری کارایی در مباحث مهندسی اقدام به اندازه گیری کارایی برای یک واحد تولیدی نمود. موردی که فارل برای اندازه گیری کارایی مد نظر قرار داده بود شامل یک ورودی و یک خروجی بود. مطالعه فارل شامل اندازه گیری "کارایی های فنی" و "تخصصی" و "مشتق تابع تولید کارا" بود. فارل مدل خود را برای تخمین کارایی بخش کشاورزی آمریکا نسبت به سایر کشور ها مورد استفاده قرار داد. بااین وجود، او در ارائه روشی که دربرگیرنده ورودی و خروجی های متعدد باشد، موفق نبود.


چارنز، کوپر و رودز دیدگاه فارل را توسعه داده و مدلی را ارائه کردند که توانایی اندازه گیری کارایی با چندین ورودی و چندین خروجی را داشت. این مدل تحت عنوان "تحلیل پوششی داده ها" نام گرفت و ابتدا در رساله ی دکتری ادوارد رودز و به راهنمایی کوپر تحت عنوان "ارزیابی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان مدارس ملی آمریکا" در سال 1976 در دانشگاه کارنگی مورد استفاده قرار گرفت و در سال 1978 در مقاله ای تحت عنوان "اندازه گیری کارایی واحد های تصمیم گیرنده" ارائه شد.


از آنجا که این مدل توسط چارنز ، کوپر و رودز [et al1987 Charnes] ارائه گردید، به مدل CCR که از حروف اول نام افراد فوق تشکیل شده است معروف گردید. هدف در این مدل اندازه گیری و مقایسه کارایی نسبی واحد های سازمانی مانند مدارس، بیمارستان ها، شعب بانک، شهرداری ها و ... که دارای چندین ورودی و خروجی شبیه به هم باشند است. [2]مارشال اولین کسی بود که اهمیت محلی کردن صنایع را به توسعه ناحیه ای صنعت مدرن مرتبط ساخت. او نتیجه گیری کرد که بنگاه ها یا کارخانه ها قادرند تا تعدادی از مولفه های تولید مانند زمین، نیروی انسانی، سرمایه، انرژی، و حمل و نقل را از طریق تراکم به اشتراک گذارند. یافته های ماشال به مفهوم اقتصاد خارجی منجر شد.[27]و[37] کارخانه های تولیدی مجاور هزینه های تولید و هزینه های معاملات را از طریق مشارکت در زیر بنا ، نیروی کار ماهر ، منابع تولیدی در ناحیه کاهش می دهند. بنابراین اقتصاد خارجی و کاهش هزینه معاملات، فاکتور اصلی در تشکیل خوشه های صنعتی می باشد.


وقتی خوشه های صنعتی تخصصی سازی تولید و نزدیکی جغرافیایی بخش های مربوط را به دست می دهد، آنها تکنولوژی خارجی را تولید می کنند که به تولید کنندگان در منطقه کمک می کند . در حالی که عملیات سیستم تولید محلی تخصصی سازی تولید کننده را تقویت می کند و رابطه ی بین تولید کنندگان محلی و موسسه های محلی نزدیکتر می گردد.[20] یکی از منابع رقابتی بودن ناحیه ای عملیات سیستم تولید محلی می باشد.[19] چنین ویژگی های حیاتی اقتصاد محلی، گاهی نمی تواند در ناحیه های دیگر ایجاد یا تکرار شود . به عبارت دیگر فعالیت اقتصادی تولید کننده ها به وسیله محدودیت های ناحیه ای تحت تاثیر قرار می گیرد[21]و چنین رشد بزرگی در یک موقعیت مکانی به شدت محلی شده، می تواند مرتبط با محیط خاصی که مولفه های تولید را نگه می دارد به نام جاذبه ی فضایی باشد .[22]


بنابراین فضای فعالیت صنایع قطعاً شامل موهبت های طبیعی می باشد مانند نیروی انسانی و منافع فرصت که منجر به تولید کنندگان مستقر در همان ناحیه صنعتی می شود. به دلیل علم سرازیر شده ، پویایی نیروی انسانی، فواید اعتماد دو جانبه و ارزش های مشترک در گروه، این شرکت ها عملکرد اقتصادی بهتری را نسبت به تولید کنندگان خارج از ناحیه صنعتی تجربه می کنند.[23] به علاوه مرتبط کردن مهارت ها، اشتراک اطلاعات ، قوانین گروه ، سیستم و نیروی انسانی در یک ناحیه صنعتی برای توسعه صنعت در محل و افزایش رقابتی بودن محل ، بسیار مهم است.

بر اساس مفاهیم مارشال در ناحیه ی صنعتی و تئوری که تولید کنندگان واقعاً از تراکم در مناطق صنعتی یکسان سود می برند ، سیاست های صنعتی دولتی اغلب صنایع خاص را تشویق به جمع شدن در یک ناحیه ی خاص می کند ، در واقع سیاست های دولت می تواند به طور فعالی صنایع خاص را تشویق کند، توسعه ناحیه ای روستایی و شهری را تنظیم کند ، و شبکه همکاری تشکیل دهد، و مهمتر از همه توسعه صنعتی در ناحیه داده شده را هدایت کند.[24] توسعه ی شهرک های علمی و صنعتی مثالی از چنین سیاست هایی است. همانطور که در بحث ناحیه ی صنعتی اشاره شد، شبکه-ی ایجاد شده از طریق شهرک صنعتی، موهبت های ناحیه را به طور مثبتی تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین همکاری در تقویت اقتصاد ناحیه بسیار مورد توجه است.[17]

نگاهی کوتاه به ساختار نظام اقتصادی کشور های مختلف، ما را با اهمیت و جایگاه شرکت ها و بنگاه های کوچک و متوسط و شهرک ها و نواحی در برگیرنده ی آن ها بیشتر آشنا خواهد کرد.

هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و مرغوبیت فعالیت های خود به خصوص درمحیط های پیچیده و پویا نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. از سوی دیگر فقدان وجود نظام ارزیابی و کنترل در یک سیستم به معنای عدم برقراری ارتباط با محیط درون و برون سازمان تلقی می گردد که پیامد های آن کهولت و در نهایت مرگ سازمان است. ممکن است بروز پدیده مرگ سازمانی به علت عدم وقوع یکباره آن از سوی مدیران عالی سازمان ها احساس نشود. اما مطالعات نشان می دهد فقدان نظام کسب بازخورد امکان انجام اصلاحات لازم برای رشد، توسعه و بهبود فعالیت های سازمان را غیر ممکن می نماید، سرانجام این پدیده مرگ سازمانی است.[3]

لذا با شناخت آماری شهرک ها و رتبه بندی آنها و مقایسه نتایج حاصله با اهداف و چشم اندازهای شرکت شهرک ها ی، امکان بررسی عملکردی میسر می گردد که آن هم به نوبه ی خود در جهت تدوین راهکار های موثر برای حرکت در مسیر توسعه بخش صنعت به کار می آید.

فهرست مطالب


2- ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه 10

2-2- ارزیابی عملکرد 10

2-2-1- مقدمه 10

2-2-2- پیشینه ارزیابی عملکرد و بررسی دیدگاه های مختلف 11

2-2-3- معیارها و تکنیک های ارزیابی و اندازه-گیری عملکرد 13

2-2-3-1- معیارهای ارزیابی عملکرد 13

2-2-3-2- تکنیک های شناخته شده در ارزیابی عملکرد 14

2-2-3-3- تکنیک های اندازه گیری عملکرد 20

2-3- معرفی DEA ، ANNs و Neuro/DEA 24

2-3-1- معرفی اجمالی DEA 26

2-3-1-1- مدل نسبت CCR 27

2-3-1-2- روش اندرسون-پیترسون 28

2-3-2- معرفی ANN 28

2-3-2-1- آموزش شبکه 29

2-3-2-1-1- الگوریتم های یادگیری شبکه 30

2-3-2-2- تناسب انتخاب ساختار با موضوع مساله 31

2-3-2-3- ساختار شبکه های عصبی 33

2-3-2-3-1- شمای کلی 38

2-3-2-4- چگونگی پردازش اطلاعات در واحد های پردازشگر 39

2-3-2-5- شبکه های پرسپترون 43

2-3-3- مدل ترکیبی شبکه های عصبی و تحلیل پوششی داده ها (Neuro/DEA) 43

2-3-3-1- خواستگاه استفاده از مدل ترکیبیNeuro-DEA 43

2-4- پیشینه تحقیق 45

منابعادامه مطلب و دریافت فایل

پلیمر مهندسی PET و افزودنی U1:پلیمر PET,افزودنی U1,محصولات پلیمری,پلیمر مهندسی PET و افزودنی U1,مزایای استفاده از افزودنی U1 در PET,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,دانلود مقالات صنایع,فروشگاه فایل,خرید مقاله و تحقیق صنایع

مبانی نظری بررسی اثربخشی سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانکها:سرمایه اجتماعی,مدیریت دانش,استقرار مدیریت دانش در بانک,تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,رابطه سرمایه اجتماعی و مدیریت دانش,مبانی نظری سنجش تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش,مبانی نظری تاثیر سرمایه اجتماعی بر مدیریت دانش در بانک

بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392:بغی,محاربه,بغی در قانون مجازات اسلامی,بغی در قانون سال 1392,جرم بغی از نگاه شیعه,جرم بغی در حقوق ایران,بغی در قانون جدید,بررسی جرم بغی در فقه امامیه و حقوق ایران,بررسی فقهی و حقوقی بغی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

مبانی نظری پایان نامه ارتباط مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان:رضایت شغلی,مهارت ارتباطی مدیران,رضایت شغلی کارکنان,رابطه مهارت ارتباطی مدیران و رضایت شغلی کارکنان,مهارت ارتباطی مدیران دانشگاه,رضایت شغلی کارکنان دانشگاه,دانلود فصل دوم پایان نامه مدیریت

عناصر مشارکت در قتل عمد:قتل عمد,مشارکت در جرم,شرکت در قتل عمد,عناصر شرکت در قتل عمد,عناصر مشارکت در قتل عمد,مشارکت در قتل عمد,دانلود پایان نامه مشارکت در قتل عمد,دانلود پایان نامه قتل عمد

پرسشنامه نقش فناوری اطلاعات در بازآفرینی سازمان:پرسشنامه فناوری اطلاعات,پرسشنامه بازآفرینی,پرسشنامه بازآفرینی سازمان,دانلود پرسشنامه بازآفرینی سازمان

فمینیسم و جرم‌شناسی:فمینیسم,جرم شناسی,بزهكاری زنان,بزه دیدگی زنان,سیاست‌ جنایی افتراقی, تأثیر فمینیسم بر حقوق زنان,فمینیسم و سیاست جنایی افتراقی, انواع جرم شناسی فمینیستی,پیشینه فمینیسم در جرم شناسی,انجام پایان نامه,خرید پایان نامه,همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش,فروش فایل,fileina,فروشگاه ساز فایل,فروشگاه فایل

بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک:کاشی و سرامیک,تولید کاشی و سرامیک,تولید انواع کاشی و سرامیک,فرآیند تولیدکاشی و سرامیک,دانلود تحقیق کاشی و سرامیک,دانلود تحقیق تولید کاشی و سرامیک,بررسی پروسه خط تولید کاشی و سرامیک,دانلود تحقیق رشته سرامیک

پرسشنامه بررسی تاثیر کیفیت خدمات برنامه وفاداری، رضایتمندی و وفاداری برای برنامه های وفاداری در بانک کشاورزی:پرسشنامه کیفیت خدمات برنامه وفاداری,پرسشنامه رضایتمندی و وفاداری مشتریان بانک,پرسشنامه برنامه های وفاداری در بانک

پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه ‌ها با رویکرد بازخورد 360 درجه:نمونه فرم ارزیابی 360 درجه,پرسشنامه ارزیابی 360 درجه,دانلود پرسشنامه ارزیابی 360 درجه,نمونه پرسشنامه ارزیابی 360 درجه,پرسشنامه بازخورد 360 درجه,پرسشنامه ارزیابی 360 درجه,پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران,پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران دانشگاه,پرسشنامه ارزیابی عملکرد مدیران با روش 360 درجه